Nyt fra Skovgården september 2020

Siden sidst…

Sensommeren er over os, og med den byder vi velkommen til tredje aktivitetssæson på Skovgården. Vi må fortsat tage højde for corona ret-ningslinjer, og netop det har fyldt meget på Skovgården i de seneste par måneder. Der er lavet plan med de enkelte holdledere om sikker af-vikling af deres holdaktivitet, og nu glæder vi os til at huset sprudler igen. Glædeligt er det også, at Skovgårdens Kor såvel som ”Syng dig glad” alligevel kan starte op dog med begrænset deltagerantal. Det betyder også, at der fremadrettet, er deltagerbetaling på ”Syng dig glad”.
En god nyhed i forhold til siddende aktiviteter er, at der nu må være en meter mellem deltagerne – også i caféen. Dog vil der i karnappen fort-sat være mulighed for at sidde med to meters afstand. Stående aktivite-ter dvs. motion mv. samt sang skal fortsat foregå med to meters af-stand. Hvis det skulle ske, at afstan-den på siddende aktiviteter må æn-dres til to meter igen, vil det være den sidst tilmeldte, som må vige pladsen.

Sikkert ophold på Skovgården

Skovgårdens medarbejdere vil lø-bende sikre, at indretningen af loka-lerne svarer til de gældende anbefa-linger fra Sundhedsstyrelsen samt sørge for tilgængelighed af hånd-sprit. Har man brug for øget afstand under en aktivitet, kan man altid henvende sig til en af medarbejderne og få udleveret et visir / mund-bind. Vi forventer fortsat, at I som brugere passer på jer selv og hinan-den ved at holde afstandskriterierne og god håndhygiejne.

Arrangementer

Fra september bliver der igen mulig-hed for at deltage i eftermiddagsar-rangementer og fester. Pga. ret-ningslinjer for corona og dermed færre pladser i caféen, er der dog nogle ændringer i forhold til delta-gelse i et eftermiddagsarrangement. Fremadrettet skal du købe en billet til et arrangement i receptionen fra en bestemt dato, som fremgår un-der annonceringen af arrangemen-tet. Billetten medbringes til arrange-mentet. Prisen for en billet vil være 50 kr., da kaffe/the og kage indgår i billetprisen. Traktementet bliver ser-veret af arrangementsudvalget i pausen.
Velkommen til september måned på Skovgården.

/Merete Harrig, leder

Lidt om vores nye hjemmeside fra Furesø kommunikation

I marts 2019 fik Furesø Kommune ny hjemmeside og i december 2019 skiftede alle inden for Furesø Kommune til den nye platform. Herunder også Skovgaarden.furesoe.dk. Udover at hjemmesiderne har fået et opdateret design lever de også op til den gældende lov-givning om webtilgængelighed, som offentlige hjemmesider skal le-ve op til. Det betyder, at hjemmesiderne kan tilgås af alle og fra alle enheder, computer, mobil og tablet. Det betyder også, at hjemmesi-den kan læses op med en skræmlæser, og at skrift og farver er til-passet synshandicappede.

Vi sætter pris på jeres feedback og tilpasser selvfølgelig vores nye hjemmeside løbende.

Fra Skovgårdens side er vi glade for den nye hjemmeside, men har fået mange henvendelser på om Aktivitetsprogrammet og Nyt fra Skovgården kunne ligge på hjemmesiden i deres fulde form - det gør de nu.

Nyt fra Skovgården

Hold dig orienteret om månedens arrangementer, aktiviteter samt menuoversigten fra Café Skovgården.

"Nyt fra Skovgården"

Er Skovgårdens månedsblad, som kan afhentes i Skovgårdens reception, fra den sidste hverdag i hver måned. Her kan du læse om månedens arrangementer og aktiviteter samt menuoversigt fra Café Skovgården. Bladet er gratis.

Du kan læse om Skovgårdens arrangementer under "kommende arrangementer".

Billede Af Nyt Fra Skovgården

Læs Nyt fra Skovgården som pdf

Du kan også hente det samlede Nyt fra Skovgården, som en pdf

Del: